:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ค่ะ :: สามารถติดตามข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ ขอบคุณค่ะ ::
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
 


                                                                                
                          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
เรื่อง   โครงการก่อสร้างถนน  คสล.   ต.หนองยาว  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
          ----------------------------------------------
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา จำนวน  3  โครงการ ดังนี้
          1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางไปบ้านนาหมู่ที่. 2 บ้านดงหนองหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 85.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพื้นผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ราคากลาง 161,600 บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
          2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อของเดิม (ซอยบ้านนางชอบไปวัดหนองยาว) หมู่ที่.3 บ้านดอนตะเคียน ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ยาว 85.00ม. หนาเฉลี่ย 0.15 มีพื้นผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร  ช่วงที่ 2  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพื้นผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ราคากลาง 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
           3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อของเดิม (ซอยในดง) หมู่ที่.9 บ้านหนองผำ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพื้นผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ราคากลาง 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างครั้งนี้
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่     เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาจ้างหรือไม่เป็น  ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 ของเอกสารสอบราคาจ้าง           เลขที่     /2556
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้     เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3  เมษายน  2556  ถึงวันที่  22  เมษายน  2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.                                                   ถึงเวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  และที่ศูนย์รวมข่าวที่ว่าการ   อำเภอลาดยาว ในวันที่ 3  เมษายน  2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 10.00 น. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน        วันที่  23  เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวที่ว่าการอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  ในวันที่  3  เมษายน  2556  ถึงวันที่  22   เมษายน  2556 ตั้งแต่            เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30น. ดูรายละเอียด เว็บไซค์ www.nong-yao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-209020 ต่อ 11  ในวันและเวลาราชการ

                                                                            ประกาศ  ณ  วันที่     2       เดือน   เมษายน      พ.ศ.  2556
                     (ลงชื่อ)
                                                                                               (…นายสมเกียรติ  เพ็ญสุข….)                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2556 เวลา 18.56 น. โดย คุณ นฤมล เรืองเดช

ผู้เข้าชม 1205 ท่าน

 
 
 
 
 
     สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทร : ๐๕๖-๒๐๙-๐๒๐
     จำนวนผู้เข้าชม 892,499 เริ่มนับ 7 ก.ค. 2554
     จัดทำโดย : NAXsolution.com